VÝSTAVBA INŽINIERSKYCH SIETÍ

Popis realizovaných prác

SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy

SO 03 - Vodovod

SO 04 - Splašková kanalizácia

SO 05 - Dažďová kanalizácia

SO 09 - VN (realizácia v rámci ZSE)

SO 10 - Prípojky NN

SO 11 - Verejné osvetlenie

SO 13 - Sadové úpravy 

 

História výstavby:

 •  október 2016        

                  odovzdanie staveniska zhotoviteľovi (26.10.2016)

 •  november 2016      

                  vytýčenie existujúcich IS, príprava staveniska, skrývka pôdy     

 • marec 2017 

                   SO 04 - ryhy, pokladanie, osádzanie betónových skruží, zasýpanie a zhutňovanie hlavného trasovania

                   SO 05 - ryhy, osádenie rozvodov a kanalizačných vpustov

 • apríl 2017

                  SO 04 a SO 05 pokračovanie prác

                  premiestňovanie zeminy

 • máj 2017

                   SO 05 - ryhy, pokladanie a osádzanie rozvodov

                   SO 04 - dokončovanie prípojok k jednotlivým pozemkom

                   SO 03 - kopanie rýh a osádzanie vodovodných rozvodov

                   - ručné odkrývanie VTL plynovodu pre uloženie do chráničky

 • jún 2017

                   - vŕtanie a kopanie drenáže a vsakov SO 05, osadenie geotextílie, zásyp

                   - čistenie kanalizačných rozvodov

                   - dokončovanie vodovodných rozvodov SO 03 a prípojok, zasýpanie a zhutňovanie

                   - výrub stromov 

                   - pokračovanie odkrývania VTL plynovodu

                   - osádzanie uličných kanalizačných poklopov

 • júl 2017

                   - tlakové skúšky SO 03, zásyp rýh a zhutňovanie podložia

                   - SO 03, SO 04 a SO 05 definitívne ukončené

                   - nástup ZSE pre výkop a pokládku rozvodov VN

                   - nástup SWAN pre pokládku rozvodov SO 10 - NN

 

 • august 2017

                   - výkop rýh pre VN, osadenie trafostaníc,

                   - navážka makadamu, valcovanie podložia, príprava na SO 02 

 • september 2017

 

 • október 2017

 

 • november 2017  

                 - predpokladané odovzdanie vštkých stavebných objektov od zhotoviteľa, príprava na kolaudáciu

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predaj pozemkov:
0905 311 122
0905 147 218
0907 940 758

Predaj SP